Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spustit

26. 4. 2008
ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

 

Obrazek


Českomoravská vrchovina

Je to rozsáhlé pohoří bez zřetelné hřebenovité linie, rozkládající se podél bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou.Je to oblast nádherné a zároveň drsné přírody. Rozkládá se na území pěti okresů, sahá od jihočeských rybníků až k okraji Hané. Typickým reliéfem jsou zde mírně zvlněné terény, ojediněle se z ní zvedají vyšší vrcholy, jejichž výšky dosahují přes 700 m a zcela ojediněle i přes 800 m. V některých částech vrchoviny jsou vhodné podmínky pro lyžařské sporty, například Křemešník (765m). Prochází zde evropské rozvodí mezi řekami Doubravou, Sázavou a Želivkou na straně jedné, a Svratkou, Oslavou, Jihlavou, Rokytnou a Dyjí na straně druhé.

Obrazek


Zajímavá místa


Vrch Křemešník

Poutní místo Křemešník se nachází na Českomoravské vrchovině, 9 kilometrů jihovýchodně od Pelhřimova. Na vrcholu zalesněného kopce (765 metrů n.m) vznikl v 1. polovině 18. století barokní kostelík. Kolem něj, na třech stranách, byly vystavěny ambity s dvěma kaplemi. K tomuto prostoru vedla také křížová cesta. Studánku s léčivou vodou "střeží" barokní kaple z roku 1689, upravená před 2. světovou válkou. Zdejší voda protéká stříbronosnými rudami a je slabě radioaktivní. Asi 400 metrů od kostela se nachází ocelová rozhledna (běžně přístupná turistům), umožňující výhledy všemi směry.

Další informace

Historie
Na území českomoravské vrchoviny, Žďárských vrchů a Železných hor docházelo k osídlování již v pravěku.
Neprostupnými hvozdy vedly obchodní stezky, např. lovětinská, haberská. V období přemyslovského státu se zde již náchází silná města, například horní města Jihlava, Kutná Hora, královská věnná města jako Polička a Chrudim.
16. století je spojeno s renesančními úpravami a výstavbou nových měst, paláců a zámků.
V 19. století dochází jako v jiných částech zemí Koruny české k rozvoji průmyslu a obchodu. Je to spojeno také s budováním železničních tratí. V době národního obrození z tohoto kraje vychází význační buditelé, jako například K. Havlíček Borovský.

Živočišstvo

Náleží převážně k zóně listnatých lesů, v nichž se vyskytuje liška, kuna, srnec, zajíc, křeček, sysel, koroptev, bažant, v některých oblastech i jelen a divočák. Oblasti panonské květeny odpovídá pásmo stepní zvířeny, pro kterou je typický hmyz, např. kudlanka nábožná, chroust, motýli, z plazů ještěrka zelená a užovka.
Značné zastoupení má ptactvo, vedle běžných druhů je vzácnější ptactvo vodní, soustředěné zejména kolem lednických rybníků, které patří k nejvýznamnějším ornitologickým rezervacím v ČR. Žijí tu různé druhy kachen, hus, volavek, vyskytuje se bukač velký, sluka, sovy aj.
Významnou indikační skupinou živočichů, především Železných hor, jsou měkkýši. V minulosti bylo zjištěno celkem 75 druhů.
Z chráněných druhů živočichů se v oblasti Žďárských hrchů vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších.
 
Rostlinstvo

Území kraje je biogeograficky jedno z nejpestřejších v celém státě.
Převážná část oblasti má ráz členité krajiny porostlé převážně smrkovými, popřípadě smíšenými lesy. Na sever se rozvíjí v krajinný poryv s poli, trávníky a pásy lesů.
Zvláště cenná jsou společenstva rašelinišť a vlhkých rašelinných luk s významným výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. V oblasti roste např. čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alpský, rosnatka okrouhlolistá, žebrovice různolistá, různé druhy prstnatců, hořečků a ostřic.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek